کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان

دانلود مشخصات کلی،برنامه و سرفصل رشته های کارشناسی ارشد

 

دانلود مشخصات کلی،برنامه و سرفصل رشته های کارشناسی ارشد

برای دریافت فایل بر روی نام رشته مورد نظر کلیک کنید

توضيحات گروه نام رشته

دامپزشكي دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دامپزشکی

علوم انساني دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت

علوم انساني دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
قابل اجرا از ورودی 89 و به بعد - قابل تسری علوم انساني دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات - جدید

علوم انساني دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل

علوم انساني دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعي شاخه جمعيت شناسي

علوم انساني دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی

علوم انساني دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انرژی

علوم انساني mbaدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي 3 گرايش بازرگانيبين المللي ، بازاريابي ،مالي

علوم انساني دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

علوم انساني 1دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته -تاریخ تشیع
2
دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته
- تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

علوم انساني دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

علوم انساني دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی

علوم انساني دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور زمين شناختي

علوم انساني دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست

علوم انساني دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی
قابل اجرا فقط برای ورودیهای 88 و به بعد علوم انساني دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی - جدید

علوم انساني دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل

علوم انساني دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته جغرافیا برنامه ریزی توریسم
علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مدیریت فن آوری اطلاعات - منسوخ

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مدیریت غیر دولتی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته سنجش و اندازه گیری

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته اندیشه سیاسی در اسلام

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته ژیومرفولوژی در برنامه ریزی محیطی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مردم شناسی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته امور فرهنگی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته فلسفه علم

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی برنامه ریزی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته باستانشناسی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
این سرفصل براس ورودیهای 88 و به بعد منسوخ می باشد. علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی- منسوخ

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته حسابداری

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مديريت تكنولوژي با 4 گرايش نوآوري تكنولوژي - استراتژيهاي توسعه صنعتي - انتقال تكنولوژي - سيستهاي تحقيق و توسعه

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مشاوره

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته کودکان استثنایی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته تاریخ

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی
قابل اجرا فقط برای ورودی 88 و به بعد علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان فرانسه

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی
گرایشهای 1-روزنامه نگاری 2- تحقیق در ارتباطات اجتماعی علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته عرفان اسلامی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته فلسفه

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات انگلیسی

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با 3 گرایش

علوم انسانی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی

علوم پايه دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر
قابل اجرا از ورودیهای 88 و به بعد علوم پايه دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش شیمی دریا - جديد
قابل اجرا از ورودی 1389 علوم پايه دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته هواشناسی - جدید
قابل اجرا از وزوديهاي 88 و به بعد - با ابلاغ اين برنامه سرفصل دوره كارشناسي ارشد علوم دريايي و اقيانوسي شاخه فيزيك دريا منسوخ مي باشد علوم پايه دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته اقيانوس شناسي فيزيكي (فيزيك دريا) با 2 گرايش ديناميك اقيانوسي و هواشناسي دريا - جديد

علوم پایه دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا

علوم پایه دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته شیمی

علوم پایه دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

علوم پایه دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته آمار

علوم پایه دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک

علوم پایه دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته ریاضی آنالیز جبر هندسه توپولوژی
منسوخ از ورودی 89 به بعد علوم پایه دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته هواشناسی

علوم پایه دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته علوم زمین شناسی

علوم پایه دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا

علوم پایه دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته فیزیک
قابل اجرا برای ورودی های قبل از 88 و منسوخ برای ورودیهای 88 و به بعد علوم پایه دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش شیمی دریا - منسوخ

علوم پایه دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته آموزش ریاضی

علوم پایه دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی

علوم پایه دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته بیولوژی ماهیان دریا

علوم پایه دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی حفاری و استخراج نفت
اين برنامه جايگزين سرفصل كارشناسي ارشد طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي مصوب سال 1365 گرديده و جهت وروديهاي 88 و به بعد لازم الاجرا ست. هنر دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته طراحي شهري - جديد
اين برنامه جايگزين سرفصل كارشناسي ارشد طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي مصوب سال 1365 گرديده و جهت وروديهاي 88 و به بعد لازم الاجرا ست. هنر دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته برنامه ريزي منطقه اي - جديد
قابل اجرا از ورودي 90 به بعد هنر دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مرمت و احياءبناها و بافت هاي تاريخي - قابل اجرا از ورودي 90 به بعد
اين برنامه جايگزين سرفصل كارشناسي ارشد طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي مصوب سال 1365 گرديده و جهت وروديهاي 88 و به بعد لازم الاجرا ست. هنر دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته برنامه ريزي شهري - جديد

هنر دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مرمت و احيا بناها و بافتهاي تاريخي - منسوخ از ورودي 90 به بعد
این سرفصل برای ورودیهای 88 و به بعد قابل و لازم الاجرا است و سرفصل قبلی برای ورودیهای 87 و به بعد منسوخ شده است. هنر دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی - جديد

هنر دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته تصویر سازی

هنر دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته معماری

هنر دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری

هنر دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر

هنر دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته نقاشی
این سرفصل فقط برای ورودیهای ماقبل 88 لازم الاجرا است و برای ورودیهای 88 و به بعد منسوخ است. هنر دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی - منسوخ

هنر دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی

هنر دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته کارگردانی نمایش

هنر دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته ادبیات نمایشی
با ابلاغ سرفصل جديد رشته اي برنامه ريزي شهري - برنامه ريزي منطقه اي - طراحي شهري اين برنامه از وروديهاي 88 و به بعد منسوخ مي باشد. هنر دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای - منسوخ

پزشکی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

كشاورزي دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
مصوب شوراي برنامه ريزي دانشگاه تهران ممهور به مهر شورايعالي برنامه ريزي كشاورزي دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته صنايع چوب
این سرفصل برای ورودیهای 88 و به بعد لازم الاجرا است و برای ورودیهای ماقبل 88 قابل اجرا نمی باشد. كشاورزي دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی - 4 گرایش

كشاورزي دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع آب
قابل اجرا از ورودی 88 و به بعد كشاورزي دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته توسعه روستائی 4 گرایش توسعه کشاورزی،توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی ،مدیریت توسعه - جدید
قابل اجرا از ورودی 90 به بعد كشاورزي دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی 6 گرایش - جدید

فني و مهندسي دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري

فني و مهندسي دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی آب

فني و مهندسي دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش هاي سيستم هاي انرژي - تكنولوژي انرژي - انرژي محيط زيست

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته شیمی نساجی و علوم الیاف

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستمهای اقتصادی - اجتماعی

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته طراحی کاربردی

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی زلزله

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی اکتشاف معدن

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق قدرت

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوا فضا آیرودینامیک

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی ومدیریت ساخت

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته ساخت و تولید

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی نرم افزار

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته سرامیک

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوا و فضا دینامیک پرواز وکنترل

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی مدیریت صنایع نساجی

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته تبدیل انرژی

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی مخازن هیدروکربوری

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مکانیک خاک و پی

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته سازه های هیدرولیکی

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوا فضا طراحی سازه های فضایی

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوا فضا جلو برندگی

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته معماری سیستم های کامپیوتری

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی خوردگی و حفاظت مواد

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت (پالایش)

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی متالوژی مواد(جوشکاری)

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مدیریت سیستم و بهره وری

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته حمل و نقل

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته صنایع رنگ

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی الکترونیک

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی کنترل

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی بیو مکانیک

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت(حفاری و بهره برادری)

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی مخابرات

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوا فضا مهندسی فضایی

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی تکنولوژی نساجی

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی صنایع غذایی

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی بیومتریال

فنی مهندسی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته سازه های آبی
منسوخ برای ورودی 90 و قبل کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی 4 گرایش

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته جنگلداری

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مرتعداری

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته چوب شناسی و صنایع چوب

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته شیلات

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته تاسیسات آبیاری
این سرفصل از ورودی 88 و به بعد منسوخ شده و برای ورودیهای قبل از 88 قابل اجرا می باشد. کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته توسعه روستائی 4 گرایش توسعه کشاورزی،توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی ،مدیریت توسعه - منسوخ

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی
این برنامه برای ورودیهای ماقبل 88 قابل اجرا بوده و برای ورودیهای 88 و به بعد منسوخ شده است. کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته صنایع فراورده های کشاورزی

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته علوم دامی

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته زراعت

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی

کشاورزی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته محیط زیست

منبع : پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

 

آخرین بروزرسانی (پنجشنبه ، 19 بهمن 1396 ، 06:44)

 

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
بورس های تحصیلی و کارآموزی
همايشهاي خارجي
مقالات و مطالب علمی و آموزشی

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

 

logo-samandehi

1390-1403© : ایران کنفرانس