کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان

جزییات شاخص های دریافت پایه تشویقی اعضای هیات علمی (1401/11/7)

ایران کنفرانس

جزییات شاخص های دریافت «پایه تشویقی» هیات علمی

براساس دستورالعمل جدید دریافت «پایه تشویقی» هیات علمی، ۱۰ پایه برای مرجعیت علمی، ۱۰ پایه برای پژوهش های شاخص کاربردی و ۱۰ پایه به فعالیت های نوآورانه و فناورانه تعلق گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم در دوره جدید پایه‌های تشویقی اعضای هیات علمی را به ۶۰ پایه ارتقا داد و اخیرا نیز اعلام شد، دستورالعمل مربوط به پایه های تشویقی در هیات دولت به تصویب رسیده است. محمد علی زلفی گل وزیر علوم در همین رابطه توضیح داده بود که با حمایت معاون علمی ریاست جمهوری، افزایش پایه‌های تشویقی در هیأت دولت مصوب شد تا مراحل قانونی آن مشکلی نداشته باشد. بخش‌های عمده‌ای از پایه‌های تشویقی را به تحقیقات نیاز محور و شاخص‌های فناورانه اختصاص دادیم.

در اصلاحیه ماده ۵۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، بیشترین امتیاز برای اعطای پایه‌های تشویقی به پژوهش‌های کاربردی، ارتباط با صنعت و تأسیس شرکت دانش بنیان اختصاص داده شده است. این پایه‌ها براساس فعالیت‌های شاخص آموزشی، فرهنگی و ترویج علم، بروندادها، پژوهش‌های شاخص بنیادی و همکاری‌های علمی بین المللی، بروندادها و پژوهش‌های شاخص کاربردی و توسعه‌ای، بروندادها و فعالیت‌های شاخص فناورانه و نوآورانه، مرجعیت علمی و مدیریت اجرایی و نشریه‌های علمی به اعضای هیأت علمی اعطا می‌شود.

این پایه‌ها به عضو پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی شاغل در مؤسسه و یا عضو مأمور به خدمت در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی یا دستگاه‌های اجرایی دارای مجوز از مراجع ذیصالح، بر اساس فعالیت‌های شاخص علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، هنری و … اعطا خواهد شد.

فعالیت های شاخص آموزشی، فرهنگی و ترویج علم

براساس دستورالعمل اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی، به فعالیت های شاخص آموزشی، فرهنگی و ترویج علم (حداکثر ۱۰ پایه تشویقی) تعلق می گیرد. به طور مثال دریافت عنوان «سرآمد آموزشی»، در دانشکده ها یا پژوهشکده ها در سـه سـال پیوسـته یـا ناپیوسته، بر مبنای شیوه نامة مصوب هیئت امنای مؤسسه، هر بار یک پایه حداکثر سـه پایـه تشویقی تعلق خواهد گرفت.

براساس این شاخص، به استاد راهنمای هر دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد و یا مقطع دکتری تخصصی که نتیجه پایان نامه و یا رساله او تبدیل به محصول دانش بنیان، هنری و یـا منجـر بـه حل مسایل مربوط به زیست بوم اجتماعی محل انجام پژوهش شده باشد، با ارائه گواهی معتبر ملّی و تایید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر سه پایه تشویقی) اعطا خواهد شد.

به استاد راهنمای هر دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد و یا مقطع دکتری تخصصی که نظریه پردازی نوینی را در قالب ضوابط هیئت حمایـت از کرسـی های نظریـه پردازی ارائه کند، با تایید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، به ازای هر کرسی اصیل نظریـه پردازی یک پایه (حداکثر سه پایه تشویقی) نیز تعلق می گیرد.

مربیگری برای تیم های دانشـجویی شـرکت کننده در مسـابقه های و یـا المپیادهـای علمـی دانشجویی در سطح ملّی (رتبة اول) و بین المللی (رتبة اول تا سوم) با ارائه گواهی معتبر و تایید شورای مؤسسه، یک پایه (حداکثر دو پایه تشویقی) داده می شود. مربیان تیم های ورزشی دانشجویی که در مسابقه های ملّی مدال قهرمـانی کسـب کننـد، بـا ارائه گواهی معتبر و تایید شورای مؤسسه، برای هر دوره یک پایه (حداکثر دو پایه تشویقی) داده خواهد شد.

دستاوردها و پژوهش های شاخص بنیادی و همکاری های علمی بین المللی

برای بروندادها و پژوهشهای شاخص بنیادی و همکاری های علمی بین المللی (حداکثر ۱۰ پایه‌تشویقی)، به ازای کسب ۳۰ یا ۶۰ امتیاز از مقاله های منتشرشـده در نشـریه های بین المللـی بـه ترتیـب چارکهــای اول Q۱ یــا دوم Q۲ بــر مبنــای هــر یــک از پایگاه هــای اطلاعات علمــی "اسکوپوس" ، "واس" و یا "آی اس سی" یک پایـه (حـداکثر پـنج پایـه تشـویقی) در طـول
خدمت با احتساب پایه های تشویقی دریافت شده بر اساس ضوابط قبلی مصوب هیئت امنا ارائه می شود.

پژوهش‌های شاخص کاربردی و توسعه ای

همچنین بروندادها و پژوهشهای شاخص کاربردی و توسعه ای حداکثر ۱۰ پایه، راهنمایی چهار سهم کامل رسـاله دکتـری تخصصـی (دفاع شده)، پایان نامه نیازمحور کارشناسی ارشد براساس نیازهای مندرج در سامانه نظام ایـده ها و نیازها نان و با تایید معاونت پژوهشـی و فنـاوری مؤسسـه، یـک پایـه(حـداکثر سـه پایـه تشویقی) تعلق می گیرد.

برای ساخت دستگاه های تقاضامحور آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، کاربردی و صنعتی همـراه با ثبت اختراع علمی در مراجع معتبر داخلی، با ارائـه گـواهی معتبـر ملّـی و بـا تاییـد شـورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر پنج پایه تشویقی) در طول خدمت در نظر گرفته شده است.

مجری طرح کلان ملّی پایان یافته با تایید معـاون پژوهشـی و یـا معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت، هر مورد یک پایه و حداکثر سه پایه تشویقی دریافت خواهد کرد.

فعالیت های شاخص فناورانه و نوآورانه

برای بروندادها و فعالیتهای شاخص فناورانه و نوآورانه در حداکثر ۱۰ پایه در نظر گرفته شده است.

برای ساخت مواد شیمیایی، واکسن، دارو، کاتـالیزگر، قطعـه مکـانیکی، الکترونیکـی و دسـتگاهی و نرمافزاری که به تولید انبوه رسیده باشد، با ارائه گواهی معتبر ملّی و با تایید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، هر مورد یک پایه حداکثر پنج پایه تشویقی، تولید انبوه یا تجاری سازی محصولات دانش بنیان با جذب سرمایة خارجی در داخل کشـور، بـا ارائه مدارک معتبر ملّی و تایید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، هر مورد یک پایـه )حـداکثر چهار پایه تشویقی در طول خدمت در نظر گرفته شده است.

به تجاری سازی، ثبت اختراع معتبر داخلی یا خارجی با ارائه گواهی معتبر ملّـی، بـا تاییـد شـورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، هر مورد یک پایه (حداکثر چهار پایه تشویقی) در طول خدمت اعضای هیات علمی تعلق خواهد گرفت.

مرجعیت علمی

شاخص مرجعیت علمی (حداکثر ۱۰ پایه) را برای اعضای هیات علمی به دنبال خواهد داشت.‌

قرار گرفتن نام عضو در فهرسـت پژوهشـگران یـک درصـد مسـتخرج از پایگاههـای ESI- WOS یا "آی اس سی" و با تایید میزان و کیفیـت اسـتنادها از سـوی شـورای پژوهشـی و فناوری مؤسسه، برای رشته های علوم انسانی و هنر دو پایه تشویقی و سایر رشته ها یک پایـه تشویقی در طول خدمت خواهد داشت.

پیوستگی قرار گرفتن نام عضو هیات علمی به مدت ۵ (پنج سال متـوالی) در فهرسـت پژوهشـگران یـک درصد مستخرج از پایگاههای WOS-ESI و یا "آی اس سی" و با تاییـد میـزان و کیفیـت استنادها از سوی شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، برای رشتههای علوم انسانی و هنر دو پایه تشویقی و سایر رشته ها یک پایه تشویقی (حداکثر چهار پایه تشویقی) در طول خدمت دارد.

مدیریت اجرایی و نشریه های علمی

به اعضای هیات علمی که مدیریت اجرایی و نشریه های علمی برعهده دارند، (حداکثر ۵ پایه) تعلق می گیرد.

بر همین اساس به سردبیران اصـلی و مدیرمسـئول هـر مـورد نشـریة علمـی داخلـی نمایه شـدة بین المللـی غیرفارسیزبان« و فارسیزبان در پایگاههای اطلاعات علمی "واس" و یا "اسـکوپوس" ، بـا ارائه مستندات لازم و تایید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسـه، به ترتیـب یـک پایـه تشـویقی برای نشریة غیرفارسیزبان و دو پایه تشویقی برای نشریة فارسیزبان و حداکثر سه پایـه تشویقی در طول خدمت به اعضا اعطا خواهد شد.

اعضای مؤسسه که در سمت های وزیران یا همتراز وزیران، قائم مقام، معاونان وزیـران یـا همتراز معاونان وزیـران، مشـاوران وزیـران، رؤسـای سـازمانها و مراکـز زیرمجموعـه وزیران، استانداران، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبـری در دانشـگاههای کشـور، قائم مقام و معاونان رییس بنیاد ملی نخبگان، رؤسای دانشگاهها و مؤسسـههای آمـوزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت و سایر سمتهای مدیریت سیاسی، با پیشنهاد مقام منصوب کننده و تایید وزیـر، به ازای هر دو سال مدیریت متوالی یا غیرمتوالی، یک پایه و حداکثر دو پایه تشویقی در نظر گرفته شده است.

همچنین به ازای هر شش سال سردبیری اصـلی یـا مـدیر مسـئولی نشـریه علمـی داخلـی نمایه شـده بین المللی در پایگاههای اطلاعات علمی "واس" و یا "اسکوپوس" بـا ارائـه مسـتندات لازم و بـا تایید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه و حداکثر سه پایه تشویقی در طول خدمت تعلق میگیرد.

آخرین بروزرسانی (جمعه ، 7 بهمن 1401 ، 15:59)

 

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
بورس های تحصیلی و کارآموزی
همايشهاي خارجي
مقالات و مطالب علمی و آموزشی

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

 

logo-samandehi

1390-1403© : ایران کنفرانس